Joy To Mouse 1.3.0.1

Joy To Mouse 1.3.0.1

Elefant Software – Freeware – Windows
Completely free program designed for people with disabilities who have difficulty using the mouse. Joy To Mouse allows you to use a joystick or joypad as if it were a normal mouse by transferring the operating system movements and clicks. In the "Options" window, accessible through the icon in the system tray, you can customize the buttons on the joystick and the velocity of movement of the pointer, enable the automatic acceleration and eventual execution of the program startup. Before using the program are advised to install the joystick or joypad available.

Tổng quan

Joy To Mouse là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Elefant Software.

Phiên bản mới nhất của Joy To Mouse là 1.3.0.1, phát hành vào ngày 24/06/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/12/2014.

Joy To Mouse đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Joy To Mouse Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Joy To Mouse!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản