Joy To Mouse 1.3.0.1

Joy To Mouse 1.3.0.1

Elefant Software - Freeware
Completely free program designed for people with disabilities who have difficulty using the mouse. Joy To Mouse allows you to use a joystick or joypad as if it were a normal mouse by transferring the operating system movements and clicks. In the "Options" window, accessible through the icon in the system tray, you can customize the buttons on the joystick and the velocity of movement of the pointer, enable the automatic acceleration and eventual execution of the program startup. Before using the program are advised to install the joystick or joypad available.

Tổng quan

Joy To Mouse là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Elefant Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Joy To Mouse là 1.3.0.1, phát hành vào ngày 24/06/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/12/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1.3.0.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Joy To Mouse yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Joy To Mouse Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Joy To Mouse!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Joy To Mouse cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản